Category Archives: مقالات

سنسور فشار اکسترودر

سنسورهای فشار مذاب یا سنسور فشار اکسترودر، سنسورهای تخصصی هستند که برای اندازه گیری فشار در طول فرآیند اکستروژن استفاده می شوند. یکی از عوامل کنترلی حیاتی ، در طول فرایند اکستروژن ، کنترل فشار مواد مذاب پلیمری داخل دستگاه اکسترودر است.   می پرسید چرا؟ آگاهی از پروسه ای که داخل دستگاه اکسترودر در […]

بستن
مقایسه