سنسور فشار اکسترودر

سنسورهای فشار مذاب یا سنسور فشار اکسترودر، سنسورهای تخصصی هستند که برای اندازه گیری فشار در طول فرآیند اکستروژن استفاده می شوند. یکی از عوامل کنترلی حیاتی ، در طول فرایند اکستروژن ، کنترل فشار مواد مذاب پلیمری داخل دستگاه اکسترودر است.   می پرسید چرا؟ آگاهی از پروسه ای که داخل دستگاه اکسترودر در […]

بستن
مقایسه