ترانسمیتر فشار – پرشر ترانسمیتر

ترانسمیتر فشار تجهیزی که فشار را سنس می کند اندازه گیری میکند و به صورت محلی نشان می دهد و همچنین به صورت سیگنال دیجیتال و آنالوگ به اتاق کنترل و مانیتورینگ ارسال می کند.

بستن
مقایسه