Actuator

اکچوئیتر در شیر کنترلی می تواند به صورت پنوماتیکی یا الکتریکی عمل کند، و حرکت شفت را به وسیله کنترلر خارجی تنظیم و هدایت کند.

اکچوئیتر پنوماتیک

عملگرهای پنوماتیکی به صورت مستقیم عمل کرده و از سیگنال هوا (از یک دستگاه کنترل خارجی) برای کنترل حرکت شیر استفاده می کنند. سیگنال هوا به قسمت بالای اکچوئیتر وارد می شود و در کل قسمت های اکچوئیتر پخش می شود. فنر اکچوئیتر با توجه به سیگنال ورودی حرکت کرده و شفت شیر به سمت پایین حرکت می کند.

اکچوئیتر الکتریکی

اکچوئیترهای الکتریکی برای حرکت شفت موتور از یک سیگنال الکتریکی استفاده می کنند.

هیچ محصولی یافت نشد.

بستن
مقایسه