پوزیشنر
پوزیشنر درواقع طبقه رابط بین valve و سیستم فرمان PLC می باشد و مانند یک تثبیت کننده مکانیکی و بافر نیوماتیکی عمل می نماید.در واقع از طرف کنترلر یک فرمان نیوماتیکی ۳ تا ۱۵psi یا ۴ تا ۲۰ میلی امپر ارسال می شود این فرمان در نزدیکی ولو از یک رگولاتور نیوماتیکی عبور کرده و وارد یک پوزیشنر می شود انگاه پوزیشنر همان مقدار فشار دریافتی را در خروجی به ولو تحویل میدهد.
حتما می پرسید پس چرا از پوزیشنر استفاده میشود؟
از پوزیشنر ها در زمانی که فاصله فرمان تا ولو بیش از ۱۵۰ فوت باشد یا زمانی که بخواهند با یک فرمان به بیش از یک ولو فرمان دهند ویا کیس ولو بزرگ باشد(معمولا از۴ اینچ به بالا)استفاده می شود. چون در این موارد افت خط ایجاد میشود و نیاز به یک بافر است.
دو مدل از پوزیشنر ها عبارت اند از پوزیشنر با ورودی نیوماتیکی ۳ تا ۱۵ psi و پوزیشنر با و رودی ۴ تا ۲۰ میلی امپر.

طریقه تشخیص این پوزیشنر ها به این صورت است که مدل هایی که ۳ گیج روی ان است، پوزیشنر از نوع ورودی نیوماتیکی می باشد (۳ تا ۱۵ psi ) که یک گیج فشار هوای ورودی یک گیج فشار هوای خروجی و گیج سوم نشان دهنده فشار منبع تغذیه می باشد.
اما در مدل هایی که ۲ گیج روی ان است ، پوزیشنر از نوع ورودی الکتریکی( ۴ تا ۲۰ میلی امپر) می باشد که یک گیج فشار هوای خروجی و یک گیج فشار هوای منبع تغذیه می باشد.
برای خرید پوزیشنر با ما در مقیاس تجهیز آذربایجان تماس بگیرید.