دتکتور
دتکتورهای گاز تجهیزاتی هستند که به منظور تشخیص به موقع گازهای سمی و قابل اشتعال مورد استفاده قرار می گیرند.

دتکتورهای گاز در دو نوع ثابت و پرتابل هستند.
دتکتورهای ثابت دتکتور هایی هستند که در جایی ثابت نصب می شوند و هر گونه نشتی ویا محدوه خطر را با ارسال خروجی به اتاق فرمان خبر می دهند این نوع دتکتورها دارای خروجی ۲۰_۴ میلی آمپر و رله ای هستند.

در تعمیر و نگهداری دتکتور های گاز باید این نکته مد نظر گرفته شود که عمر سنسور دتکتورها محدود می باشد که باید نسبت به تعویض و کالیبره آن دقت شود.

برای خرید انواع دتکتور و همچنین گرفتن اطلاعات بیشتر می توانید با ما در مقیاس تجهیز آذربایجان تماس بگیرید.