محیط‌های دمایی (کوره ها) مورد استفاده در آزمایشگاه‌های کاليبراسيون، برای کاليبراسيون انواع حسگرهای دما مانند دماسنج‌های ترموکوپلی، مقاومت پلاتينی، ترميستورها، سوئیچ‌های دما و همچنين انواع نشانگرها، نمايشگرها و ترانسميترهاي دما و… کاربرد دارند.