ترانسمیترهای سطح راداری (Radar Fill Level Transmitters)
در ترانسمیتر سطح راداری از نشر امواج رادیویی استفاده می شود. نحوه استفاده از این دستگاه ها به این صورت است که ترانسمیتر در بالای یک مخزن پر از سیال نصب می‌شود. ترانسمیتر به مانند یک رادار امواج رادیویی را به مایع درون مخزن می‌فرستد و و امواج منعکس شده را دریافت میکند. مدت زمان ارسال و بازگشت امواج تحت عنوان سطح مایع گزارش می‌شود.

ترانسمیترهای سطح رادار پرکاربرد در صنایع:
ترانسمیتر سطح رادار رزمونت سری ۵۴۰۸/۵۶۰۰/۵۴۰۰/۵۹۰۰C&S
ترانسمیتر سطح هدایتی راداری رزمونت(guided radar transmitter) سری ۵۳۰۰/۳۲۶L/3300/3301/3302
ترانسمیتر سطح رادار اندرس هاوزر سری FMR 50/51/52/53/54/56/57/60/62/67/530/532/540
ترانسمیتر سطح هدایتی راداری اندرس هاوزر(guided radar transmitter) سری FMP 50/51/52/53/54/55/56/57
ترانسمیتر سطح رادار وگا سری VEGAPULS 61/62/63/11/21/31
ترانسمیتر سطح رادار کوبولد مدل NRM

برای خرید ترانسمیتر سطح رادار و همچنین گرفتن اطلاعات بیشتر می توانید با ما در مقیاس تجهیز آذربایجان تماس بگیرید.