ترازوی فشار یا ددویت تستر (Dead Weight Tester)

ترازوی فشار به عنوان مرجع فشار، جهت چک کردن دقت و صحت قرائت از یک فشار سنج کاربرد دارد. روش اندازه گیری، استفاده از وزنه های قابل ردیابی برای اعمال فشار به یک سیال است. تستر وزن مرده (DWT) یک روش استاندارد کالیبراسیون است که با استفاده از یک سیلندر پیستونی با بار قرار داده شده بر روی آن باعث ایحاد تعادل با فشار اعمال شده زیر پیستون می گردد . از ترازوی فشار به عنوان استاندارد مرجع نیز یاد می شود به این معنی که  فشار اندازه گیری شده توسط آن به روش مستقیم بوده و محاسبه فشار مطابق با فرمولP= F/A  صورت می پذیرد،، جرم وزنه ها ، سطح مقطع پیستون ، شتاب گرانش ، فشار اتمسفر و سایر مواردی که در اندازه گیری دقیق فشار دخیل هستند در این روش تاثیر گذار بوده و شما را به یک مقدار مرجع واقعی با عدم قطعیت بسیار کوچک نزدیک می کنند. معمولا ددویت تستر در آزمایشگاه های کالیبراسیون برای کالیبره کردن استاندارد های ثانویه مثل تست گیج و کالیبراتور های الکترونیک استفاده می شود.

جهت اطلاع از قیمت و مشاوره فنی تماس بگیرید.