آزمایشگاه فشار

آزمایشگاه کالیبراسیون مقیاس تجهیز آذربایجان با به کارگیری تجهیزات مناسب و قابلیت ردیابی با نظارت سازمان ملی استاندارد آماده ارایه خدمات کالیبراسیون کمیت فشار می باشد.

در آزمایشگاه فشارتجهیزاتی چون انواع فشارسنج ها، ترنسدیوسرها، ترانسمیترها، شیرهای کنترل، شیرهای اطمینان، مبدل فشار، سوئیچ فشار، I to P، پوزیشنر، شیرهای فشار خلا، بارومترها، لول مترها، فشارسنج های تفاضلی، مانومترهای ستون مایع، فلومترها و … کالیبره میگردند.